Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “50 năm thực hiện theo Di chúc của Người”

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và hướng dẫn của Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người, trên cơ sở Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp năm 2019, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “50 năm thực hiện theo Di chúc của Người” năm 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền nội dung Di chúc, những giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, những bài học rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc. Qua đó, góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, giáo dục lòng yêu nước của Đoàn viên, thanh niên, nâng cao trách nhiệm của Đoàn viên, thanh niên trong công tác xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời đại mới, xây dựng Ngành Tư pháp ngày một vững mạnh và phát triển.  
 - Tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Đoàn viên, thanh niên Ngành Tư pháp.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền văn hóa, tư tưởng cho Đoàn viên, thanh niên ngành Tư pháp.
2. Yêu cầu
 - Nội dung thi thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên thanh niên Bộ, ngành Tư pháp, góp phần tạo nên bầu không khí phấn khởi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Đồng thời, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tham gia phòng trào Đoàn của Đoàn viên, thanh niên Bộ, ngành Tư pháp.
- Phần mềm cuộc thi bảo đảm chất lượng, tiện ích, thiết thực, hiệu quả, sử dụng lâu dài và có thể tích hợp với các công cụ, phương tiện thông tin khác.
II. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG, HÌNH THỨC, GIẢI THƯỞNG
1. Tên gọi cuộc thi: “50 năm thực hiện theo Di chúc của Người”.
2. Đối tượng dự thi: Đoàn viên, thanh niên các cơ sở đoàn trực Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp; khuyến khích, mở rộng, huy động thêm đối tượng đoàn viên, thanh niên là sinh viên, học viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Tư pháp; đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt tại cơ sở đoàn trực thuộc Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trên cả nước.  
3. Nội dung thi
- Tìm hiểu nội dung Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Những thành quả đạt được sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Bài học kinh nghiệm rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện Di chúc. 
4. Hình thức thi
4.1. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp. Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp và câu tự luận trên máy vi tính theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó).
4.2. Số lượng câu hỏi trong một phần thi online là 10 câu hỏi (09 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi tự luận).
4.3. Một phần thi online/01 người dự thi kéo dài tối đa 45 phút. Chi tiết về cách thức tham gia dự thi được thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ cuộc thi.
5. Thời gian tổ chức cuộc thi:
- Thời gian phát động cuộc thi: Ngày 17/5/2019.
- Thời gian thi chính thức: Từ ngày 20/5/2019 đến hết ngày 31/7/2019.
- Chấm thi và tổ chức Tổng kết cuộc thi: Từ ngày 05/8/2019 đến 15/8/2019.
6. Cơ cấu giải thưởng
- Cơ cấu giải thưởng dành cho tập thể như sau: 05 giải tập thể.
- Cơ cấu giải thưởng dành cho cá nhân như sau: 01 giải nhất, 03 giải nhì, 05 giải ba, 10 giải khuyến khích. Giá trị giải thưởng được thực hiện theo quy định tại Thể lệ cuộc thi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức và Thể lệ cuộc thi
- Đơn vị chủ trì: Ban Tuyên giáo, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Chi đoàn Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Tiến độ thực hiện: Trước 15/5/2019.
2. Đảm bảo hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm thi trực tuyến, website của cuộc thi ở trạng thái truy cập tốt và xử lý các vấn đề kỹ thuật phục vụ cuộc thi
- Đơn vị chủ trì: Trung tâm thông tin, Cục Công nghệ thông tin.
- Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo, Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp.
- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành trước ngày 20/5/2019.
3. Ban hành văn bản, tổ chức thông tin, tuyên truyền về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng
- Đơn vị chủ trì: Ban Tuyên giáo, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Chi đoàn Cục Công nghệ thông tin, chi đoàn Báo Pháp luật Việt Nam.
- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành trước ngày 17/5/2019.
4. Tổ chức phát động cuộc thi
- Đơn vị chủ trì: Ban Tuyên giáo, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Đoàn TN Bộ, Ban Phong trào Đoàn Bộ.
- Tiến độ thực hiện: Dự kiến ngày 17/5/2019.
5. Trao thưởng tổng kết cuộc thi
- Đơn vị chủ trì: Ban Tuyên giáo, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Đoàn Thanh niên Bộ.
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi kết thúc Cuộc thi.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công trách nhiệm
a) Ban Tuyên giáo Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng Đoàn Thanh niên Bộ, các Ban, chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động quy định tại Kế hoạch này; tổ chức thông tin, tuyên truyền về cuộc thi; chuẩn bị câu hỏi, đáp án hướng dẫn, tổng kết cuộc thi.
b) Trung tâm thông tin, Cục Công nghệ thông tin phối hợp, hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu, bố trí các điều kiện kỹ thuật để vận hành chuyên mục cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “50 năm thực hiện theo Di chúc của Người” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.
2. Kinh phí thực hiện
Kinh phí tổ chức cuộc thi được bố trí từ nguồn kinh phí dành cho công tác Đoàn của Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp và từ nguồn xã hội hóa (nếu có) đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Nội dung và định mức chi thực hiện theo quy định tài chính hiện hành./.
 

17/05/2019