Thông báo kế hoạch tổ chức tọa đàm  “Nâng cao kỹ năng phân tích chính sách cho công chức, viên chức trẻ”

Từ ngày : 20/03/2018

Đến ngày : 27/03/2018

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thiết thực hưởng ứng Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03); đẩy mạnh sự gắn kết giữa công tác Đoàn với hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học.
- Tạo diễn đàn nghiên cứu, trao đổi những kiến thức và kỹ năng cần thiết về chính sách, phân tích chính sách, kinh nghiệm đánh giá tác động của chính sách, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng phân tích chính sách và các  kỹ năng cần thiết khác cho công chức, viên chức trẻ.
- Tăng cường sự liên kết, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trong việc đồng hành cùng thanh niên nâng cao kỹ năng, kiến thức chuyên môn; đẩy mạnh sự tiếp nối và trao đổi về kiến thức, kinh nghiệm giữa các thế hệ cán bộ công tác tại Bộ Tư pháp; góp phần triển khai sâu rộng, chất lượng các hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ.
2. Yêu cầu
- Bám sát đường lối, chủ trương của Đảng ủy Bộ Tư pháp, Đoàn cấp trên và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Nội dung phải thiết thực và gắn với công tác thực tiễn tại các đơn vị, góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức trẻ.
- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan; Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn kinh phí được bố trí phục vụ các hoạt động.
II. NỘI DUNG
1. Các tham luận
- Những vấn đề cơ bản về chính sách và kỹ năng phân tích chính sách (Người trình bày: TS. Nguyễn Kim Thoa – Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính).
- Một số ví dụ và kinh nghiệm thực tiễn về phân tích chính sách (Người trình bày: NCS. Nguyễn Quỳnh Liên – Trưởng phòng, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính).
2. Cách thức thực hiện: Sau khi các diễn giả trình bày tham luận thì các đại biểu sẽ trao đổi, thảo luận về những vấn đề được đề cập trong các tham luận.
3. Thời gian: ½ ngày 09 tháng 3 năm 2018 (thứ 6, bắt đầu lúc 8h30’).
4. Địa điểm: Hội trường Đa năng (Trụ sở Bộ Tư pháp, số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội).
(Kèm theo Chương trình chi tiết của Tọa đàm)
III. THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Số lượng: 70 đại biểu và khách mời
2. Chủ trì Tọa đàm: TS. Hồ Quang Huy - Bí thư Đoàn Bộ và TS Nguyễn Kim Thoa - Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.
3. Thành phần khách mời gồm:
- Đại diện Ban Tuyên giáo của TW Đoàn; Thường trực Đoàn khối các cơ quan Trung ương;
- Đại diện Đảng ủy Bộ Tư pháp, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Đại diện Lãnh đạo các đơn vị xây dựng pháp luật: Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, BCH Đoàn Thanh niên Bộ;
- Đại diện Vụ Pháp chế của các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương, cơ sở đào tạo, nghiên cứu: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ, Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính, Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Vụ Pháp chế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ Pháp chế - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vụ Pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW, Viện Nhà nước và Pháp luật – Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, Trường Đại học Luật Hà Nội (Khoa Hành chính Nhà nước), Khoa Luật - ĐHQGHN, Khoa Luật - Học viện An ninh nhân dân, Khoa Luật - Đại học Kinh tế quốc dân, Khoa Luật - Đại học Ngoại Thương.
4. Thành phần triệu tập: Đoàn viên, thanh niên các đơn vị thuộc Bộ.
IV. KINH PHÍ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Kinh phí thực hiện
Kinh phí được thanh toán từ nguồn huy động, xã hội hóa của Đoàn thanh niên Bộ.
2. Tổ chức thực hiện
Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính - Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch./.
 

Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả