Tham gia Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam và Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính

Từ ngày : 05/09/2018

Đến ngày : 01/10/2018

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Đoàn Khối, Ban Tổ chức Hội thi đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc vận động đoàn viên, thanh niên đăng các ý tưởng sáng tạo lên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam, cụ thể như sau:
1. Đối tượng tham gia
Đoàn viên, thanh niên, sinh viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ trong Khối các cơ quan Trung ương trong độ tuổi từ 18 - 35. Tác giả của mỗi ý tưởng dự thi có thể là cá nhân hoặc tập thể (tập thể tối đa 05 người/ nhóm). Mỗi tác giả có thể tham gia nhiều ý tưởng.
2. Nội dung ý tưởng sáng tạo
Tập trung đưa ra các ý tưởng cải cách hành chính trong các lĩnh vực: công tác tuyên truyền, cải cách thể chế và thủ tục hành chính; hiện đại hóa nền hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vụ sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tê, văn hóa, thể thao, việc làm; tài chính công; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.
Đề nghị các đơn vị có thế mạnh trong việc đưa ra các ý tưởng cải cách hành chính như: Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ, Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính; Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ, Đoàn Thanh niên Bộ Giao thông vận tải; Đoàn Thanh niên Bộ Thông tin và Truyền thông; Đoàn Thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đoàn Thanh niên Bộ Công thương, Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Đoàn, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam... đăng ký tham gia với số lượng 50 - 70 ý tưởng.
3. Hình thức dự thi
Người tham gia dự thi có thể lựa chọn các hình thức thi sau:
a) Ý tưởng trực tuyến
Tác giả đăng nhập vào Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam gồm website: www.ytuongsangtao.net và ứng dụng di động Sáng tạo trẻ để đăng ký ý tưởng dự thi. Các ý tưởng dự thi sẽ được bình chọn trực tiếp trên cổng thông tin. Kết quả bình chọn ý tưởng xuất sắc mỗi tuần và tháng sẽ được thông báo trên cổng thông tin. Căn cứ kết quả lượt bình chọn của mỗi ý tưởng, Ban tổ chức sẽ trao giải tuần và tháng.
b) Ý tưởng sáng tạo
Các tác giả đăng ký tham gia trực tuyến, gửi kèm file ý tưởng trình bày rõ ràng, đầy đủ các phần (đặt vấn đề, nội dung ý tưởng, giải pháp thực hiện, đề xuất) trên Cổng thông tin sẽ được tham gia tiếp phần thi ý tưởng sáng tạo. Ý tưởng sẽ được chấm qua các vòng bởi Hội đồng giám khảo cuộc thi.
4. Cách thức nộp bài
Các ý tưởng dự thi đăng ký trực tiếp trên Website: www.ytuongsangtao.net và ứng dụng di động Sáng tạo trẻ.

Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả