Tiêu đề Kế hoạch triển khai đề tài khoa học cấp Bộ năm 2018
Số ký hiệu 02KH/ĐTN
Trích yếu Kế hoạch triển khai Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2018 "Nhận diện những rào cản pháp lý đói với hoạt động khởi nghiệp - Thực trạng và giải pháp khắc phục"
Ngày ban hành 26/06/2018
Nội dung Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2018 của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp và Thông báo số 269/TB-KHPL ngày 29/8/2017 của Viện Khoa học pháp lý về kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2018 của Bộ Tư pháp, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ xây dựng Kế hoạch triển khai Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2018 "Nhận diện những rào cản pháp lý đói với hoạt động khởi nghiệp - Thực trạng và giải pháp khắc phục".
* Thông tin chi tiết tại văn bản kèm theo
Tệp đính kèm
Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả