Đóng góp của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ của Bộ, Ngành Tư pháp và những kỳ vọng trong thời gian tới

Ngày đăng : 23/03/2021
Xem cỡ chữ In trang

Thanh niên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của xã hội và đất nước. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Người ta thường nói: thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn là người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải ra sức làm việc để chuẩn bị cho cái tương lai đó”. Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Hồ Chí Minh luôn quan tâm giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Người khẳng định tương lai dân tộc, tiền đồ của Tổ quốc và sự thành công của cách mạng phần lớn phụ thuộc vào việc giáo dục đào tạo thanh niên. Người viết “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa chuyên”. Trong suốt chiều dài lịch sử, tuổi trẻ Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước, là lực lượng xã hội quan trọng, có nhiều cống hiến to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong thời đại Hồ Chí Minh, với sự ra đời của Ðoàn Thanh niên Cộng sản Ðông Dương (nay là Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) do Ðảng và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã phát huy mạnh mẽ truyền thống ngàn đời của dân tộc, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, vượt mọi khó khăn, thử thách, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và ngày nay đang chung tay tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đối với thanh niên của Bộ Tư pháp, ngay sau khi Bộ Tư pháp được tái thành lập vào năm 1981, với niềm tin, khát vọng đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng nền tư pháp Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đội ngũ trí thức trẻ được đào tạo tại Khoa Luật Đại học tổng hợp, được Đảng, Nhà nước cử đi đào tạo tại Liên Xô và các nước Đông Âu. Và sau này các sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội cũng như một số cơ sở đào tạo khác, những chàng trai, cô gái ở tuổi đời ngoài đôi mươi đã vào công tác tại Bộ Tư pháp với tinh thần cống hiến và nhiệt huyết sục sôi. Cùng với dòng chảy của thời gian, các thế hệ thanh niên đó đã trưởng thành, trở thành những chuyên gia, nhà nghiên cứu pháp luật hàng đầu của Việt Nam, đặt nền móng cho nền Tư pháp Việt Nam thời kỳ đổi mới, cải cách, mở cửa, hội nhập với đời sống kinh tế, chính trị, xã hội quốc tế. Đồng thời, bằng tâm huyết, kinh nghiệm, tình đồng chí, đồng nghiệp, các thế hệ đi trước đã tiếp tục truyền đạt những tri thức cho thế hệ sau để từng bước hình thành lớp lớp các thế hệ đội ngũ công chức, viên chức Bộ Tư pháp vừa hồng, vừa chuyên, vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.
Trong bối cảnh Đảng ta chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, nhận thức được tầm quan trọng của thanh niên và công tác thanh niên, ngày 28/8/2012, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2442/QĐ-BTP ban hành Chương trình phát triển thanh niên Bộ Tư pháp giai đoạn 2011 - 2020 với mục tiêu: Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức thanh niên các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan thi hành án dân sự phát triển toàn diện, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có trình độ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và Chiến lược phát triển của ngành Tư pháp; có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo, trách nhiệm, làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao của Bộ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Triển khai Quyết định số 2442/QĐ-BTP, giai đoạn 2011 - 2020, đội ngũ công chức, viên chức trong độ tuổi thanh niên của Bộ liên tục được củng cố, tăng cường thông qua các kỳ tuyển dụng công chức, viên chức, tuyển dụng theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Theo Báo cáo số 193/BC-BTP ngày 08/9/2020 của Bộ Tư pháp tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, tính đến hết tháng 12/2019, đội ngũ công chức, viên chức thanh niên của Bộ Tư pháp chiếm tỷ lệ 27% trong tổng số biên chế của Bộ, tham gia hầu hết các vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ của Bộ. Tỷ lệ thanh niên có trình độ đại học chiếm 93%, trình độ trên đại học là 37%, tương ứng 30% trong tổng số công chức, viên chức có trình độ trên đại học của Bộ. Hầu hết các công chức, viên chức thanh niên của Bộ đều được đào tạo chính quy, bài bản, chủ yếu chuyên ngành luật, trong đó có những trường hợp tốt nghiệp loại giỏi, có trên hai bằng đại học, có thể làm việc tốt trong môi trường quốc tế. Bên cạnh việc chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đội ngũ thanh niên của Bộ Tư pháp còn có ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức công vụ, phẩm chất chính trị.
Thế hệ trẻ Bộ Tư pháp ngày càng tự tin, nắm giữ nhiều trọng trách trong tổ chức bộ máy của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ. Chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước do Bộ Tư pháp và các cơ quan, đoàn thể Trung ương phát động. Hiện nay, công chức, viên chức trẻ của Bộ Tư pháp đã và đang được tiếp cận với thành tựu về luật học trong hệ thống pháp luật trên thế giới, là điều kiện thuận lợi để tiếp tục cống hiến cho Bộ, ngành Tư pháp nói riêng và đất nước nói chung. Đắc lực góp phần cải cách tư pháp, tăng cường pháp chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh.
Tại Bộ Tư pháp, đội ngũ thanh niên được đoàn kết, tập hợp trong tổ chức chính trị - xã hội là Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, là tổ chức Đoàn tương đương cấp huyện trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương với 35 Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc. Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp luôn thực hiện tốt và không ngừng mở rộng việc đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy mạnh mẽ trí tuệ và tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tiến trình xây dựng, phát triển ngành Tư pháp cũng như đóng góp chung cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với chủ đề của năm 2021 là “Tuổi trẻ Bộ Tư pháp tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ góp phần đưa công tác của Bộ, ngành Tư pháp ngày càng pháp triển”, Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp đã chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Tăng cường đẩy mạnh công tác giáo dục Đoàn; Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021), 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), 76 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2021); Tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạnh, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên các đơn vị; Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”…
Trong thời gian tới, với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, khát vọng một Việt Nam hùng cường thịnh vượng đã được khơi dậy, việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với phát triển kinh tế tri thức là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư  đã nêu rõ quan điểm “phải nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội thông qua nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu tiên tiến của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội, nhất là một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới”. Đoàn viên, thanh niên với thế mạnh là nguồn nhân lực trẻ, có tư duy nhạy bén, mạnh dạn đổi mới, được Đảng, Nhà nước và toàn thể xã hội quan tâm, tạo mọi điều kiện đào tạo, bồi dưỡng trong môi trường hòa bình, ổn định, phát triển, hội nhập quốc tế sâu rộng, có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp cận với thành tựu của các nền giáo dục tiên tiến, khoa học công nghệ hiện đại của các nước trên thế giới, là lực lượng nòng cốt, đặc biệt quan trọng trong công cuộc đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, là lực lượng sản xuất chủ yếu trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Vì vậy, đoàn viên, thanh niên nói chung và đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp nói riêng cần xác định rõ vị trí và phát huy tối đa vai trò đặc biệt quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với nền kinh tế tri thức, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.
 
Ban Tuyên giáo Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp

Xem thêm »
 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
  >>Xem tất cả